O teście

 

Test końcowy wypełniają studenci pierwszego roku wszystkich kierunków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on obowiązkowy i składa się z 15 pytań. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Test należy rozwiązać nie później niż do końca semestru zimowego. Do testu można przystępować wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz na 48 godzin.

Wpisy do indeksów będą dokonywane w Dziekanacie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Aby rozpocząć test należy stworzyć własne konto, wypełniając formularz zamieszczony na pierwszej stronie testu.

 

TEST