BIBLIOTEKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Filologicznego oraz pierwszego stopnia Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Po zaliczeniu szkolenia bibliotecznego w formie testu elektronicznego, każdy student, który uzyskał co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, otrzymuje adnotację do indeksu.

UWAGA! Do zaliczenia szkolenia bibliotecznego konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi częściami prezentacji.

 

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2018/19 przygotowały
Joanna Galewska
Sylwia Wilczyńska